REGULAMIN KOŁA PRZYRODNIKÓW

Koło Przyrodników działające przy Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 zwane dalej Kołem jest organizacją młodzieżową.

Członkiem Koła może zostać każdy uczeń ZSE Nr 2. Limit członków wynosi 25 osób.

Opiekę nad Kołem sprawuje prof. Maciej Belcarz

Koło Przyrodników prowadzi dziennik zajęć oraz kronikę

Członkowie Koła są zobowiązani uczestniczyć we wszystkich zebraniach Osoba, która 3 razy bez usprawiedliwienie opuści zebranie, zostaje skreślona z listy członków do końca roku szkolnego i możę ubiegać się o członkostwo w następnym roku.

Każdą inną nieobecność na spotkaniach, wycieczkach, różnych imprezach należy usprawidliwić.

Uczniowie czynnie działający w Kole, których frekwenacja wynosi powyżej 75 % i zdobędą 5 gwiazdek mają podwyższoną ocenę z biologii (o jeden stopień, nie dotyczy oceny ndst i bdb ) z zastrzeżeniem decydującego głosu opiekuna.

Uczniowie czynnie dziajacy w Kole są zobowiązani do wykonywania zadań przewidzianych programem zajęć.

Zajęcia są bezpłatne, odbywają się poza godzinami lekcyjnymi. Działalności w Kole nie zwalnia z obowiązków ucznia wynikających z regulaminu szkoły.

  •     prognoza pogody